ข่าวใหม่วันนี้

แถบข่าววันนี้ (ติดตามสถานการณ์จาก Facebook: Somporn Chuai-Aree)

เอกสารสำคัญ

เอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับภัยพิบัติหรือการรับมือท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก


เครดิต : อ.สายฝน และ อ.อสมา ทีมงาน PBWatch

เอกสารเกี่ยวภัยพิบัติ การเตรียมความพร้อม ก่อนภัยมา ขณะภัยเกิด และหลังภัยผ่าน


  • เอกสารเกี่ยวกับภัยพิบัติออนไลน์ (http://medipe2.psu.ac.th/~disaster)
  • ระบบสืบค้นข้อมูลหน่วยงานให้ความช่วยเหลือด้านการจัดการภัยพิบัติ (http://ddp.wedev4u.com)
  • สไลด์ประกอบการรับมือภัยพิบัติ (367 MB) (เอกสารใช้ในการอบรมให้กับชาวบ้าน โดย อ.สมพร ช่วยอารีย์ เผยแพร่เมื่อ 5 ก.พ. 2555)